top of page

Հաճախակի տրվող հարցեր

Ես պարբերություն եմ: Սեղմեք այստեղ՝ ձեր սեփական տեքստը ավելացնելու և ինձ խմբագրելու համար: Ես հիանալի վայր եմ ձեզ համար պատմություն պատմելու և ձեր օգտատերերին ձեր մասին մի փոքր ավելին իմանալու համար:

 • Can I insert an image, video, or gif in my FAQ?
  Yes. To add media follow these steps: 1. Enter the app’s Settings 2. Click on the “Manage FAQs” button 3. Select the question you would like to add media to 4. When editing your answer click on the camera, video, or GIF icon 5. Add media from your library.
 • How do I add a new question & answer?
  To add a new FAQ follow these steps: 1. Click “Manage FAQs” button 2. From your site’s dashboard you can add, edit and manage all your questions and answers 3. Each question and answer should be added to a category 4. Save and publish.
 • How do I edit or remove the “FAQ” title?
  You can edit the title from the Settings tab in the app. If you don’t want to display the title, simply disable the Title under “Info to Display”.
 • What is an FAQ section?
  An FAQ section can be used to quickly answer common questions about you or your business, such as “Where do you ship to?”, “What are your opening hours?” or “How can I book a service?” It’s a great way to help people navigate your site and can even boost your site’s SEO.
bottom of page